O nás

ÚČEL ZAŘÍZENÍ, ORAGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ÚDAJE

Název zařízení:  Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1
Typ zařízení:  dětský domov rodinného typu
Zřizovatel:  KÚ Olomouckého kraje
Právní forma:  příspěvková organizace
IČO:  49589741
Adresa:  790 54 Černá Voda 1
Telefonní číslo:  584 444 052
E-mail:  deti.cernavoda@jes.cz
Web:  www.dd-cernavoda.cz
ID datové schránky: k2cj43e
Kapacita zařízení:  24 dětí ve věku zpravidla od 3 do 18 let
Provoz:  celoroční
Odpovědná osoba: ředitelka DD – Mgr. Kateřina Beťáková

Dětský domov se nachází v malebném prostředí Jeseníků, uprostřed krásné nenarušené přírody, v budově, která původně, tedy do konce II. světové války sloužila jako residence německého podnikatele v kamenoprůmyslu, v roce 1961 zde byla zřízena Zvláštní škola internátní a od roku 1976 slouží tato budova jako Dětský domov internátního typu s kapacitou 40 dětí. Od této doby prošlo zařízení mnoha organizačními změnami, ale jeho funkce je stále stejná, je útočištěm dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich život či příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny.

Účelem tohoto zařízení stejně jako jemu podobným je zajišťovat nezletilým osobám náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Je zde pečováno o harmonický, tělesný i duševní vývoj dítěte s přihlédnutím k jeho individualitě a osobnosti. Cílem výchovného působení je vychovávat děti tak, aby byly co nejlépe připraveny na samostatný život.

Do tohoto Dětského domova umisťuje děti Dětský diagnostický ústav v Olomouci, a to většinou ze sociálních důvodů na základě předběžného opatření vydaného příslušným soudem. Pokud přetrvávají důvody umístění, soud nařizuje u dětí ústavní výchovu.

Od roku 1998, na základě rozhodnutí MŠMT se mění zařízení na Dětský domov rodinného typu, jeho kapacita je upravena na 30 dětí, a to ve věku od 3 do 18 let, popřípadě déle pokud jsou pro prodloužení pobytu důvody, nejčastěji bývá tímto důvodem příprava na povolání a děti odchází po jejím ukončení. Od roku 2004  byla kapacita zařízení snížena na 24 dětí.

Je to zařízení s celoročním provozem. Pracuje zde celkem 18 zaměstnanců, z toho 13 pedagogických a 5 správních. Tito pracují dle plánu činnosti, který sestavuje ředitel Dětského domova a platí celý následující školní rok a dle náplní práce jednotlivých profesí.

Děti jsou rozděleny do tří rodinných skupin, sourozenci zpravidla společně. Každá rodinná skupina je umístěna odděleně na jednom patru budovy, děti zde mají své pokoje, společnou místnost a hygienické zařízení.Pouze kuchyň a jídelna je společná pro celé zařízení. Na každé rodinné skupině pracují dva pedagogičtí pracovníci, kteří zabezpečují jak výchovně vzdělávací činnost, tak i provoz a organizaci každé rodinné skupiny. Noční dozor zajišťují asistenti pedagoga.

Děti navštěvují Základní a Mateřskou školu v Černé Vodě, starší dojíždí na střední odborné školy a učiliště do okolních měst. Mimoškolní činnost dětí zajišťují různé zájmové a sportovní organizace dle zaměření dětí. Dle zájmu a podmínek rodičů tráví děti prázdniny nebo delší volna v jejich péči, vždy pouze se souhlasem opatrovníka dítěte. Zařízení organizuje pro děti různé prázdninové a ozdravné pobyty, tábory, výlety a jiné akce kulturního i sportovního charakteru.